ജീവനോടെ വെട്ടിക്കോട് ആയില്യത്തിന് നാഗരാജാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ, അത്ഭുതം കണ്ട് ഞെട്ടി ഭക്തർ

ഇന്നലെ കന്നിമാസത്തിലെ ആയില്യം ആയിരുന്നുകന്നിമാസത്തിലെ ആയില്യം എന്ന് വെട്ടിക്കോട് ആയില്യം ആണ് അതായത് രാജരാജ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ മഹോത്സവമാണ് ഇന്നലത്തെ കന്നിമാസത്തിലെ ആയില്യം അഥവാ വെട്ടിക്കോട് ആയില്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇന്നലെ നമ്മുടെ വെട്ടിക്കോട് അമ്പലത്തിൽ വെട്ടിക്കോട് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ ആ ഒരു സമയങ്ങളിൽ വലിയ ഒരു അത്ഭുതം.

   

തന്നെ നടന്നു ആ ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ നടുക്കി കളഞ്ഞ പത്തിരി ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അതായത് വെട്ടിക്കോട് ആയില്യ ദിവസം അതായത് ഇന്നലത്തെ ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഏഴു നടത്ത് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ജീവനുള്ള നാഗങ്ങൾ ദൈവങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ബക്കറുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടു നോക്കൂ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മഹാഭാഗ്യമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ വളരെയധികം മഹാഭാഗ്യമാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരായിരുന്നു വെട്ടിക്കോട് ആയില്യം കാണാനായിട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഭക്തരുടെ എല്ലാം നടുവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നാഗ രാജാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കും ആദ്യം ഉത്തരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവിടെ.

നിന്ന് താഴേക്ക് വന്നു താഴെ ഭക്തരുടെ ഇടയിലൂടെ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞ് ആ നാഗരാജാവ് അപ്രത്യക്ഷത്തിനാകുന്ന ഒരു ദർശനം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ എന്റെ മഹാഭാഗ്യമാണ് ഞാനിത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top