മൂകാംബികയിൽ ദർശ്ശനം നടത്താതെ ഇരിക്കരുത് ഈ രണ്ട് ലക്ഷണം കണ്ടാൽ!

പ്രധാനപ്പെട്ട അംബികമാരിൽ ഒന്നാണ് മൂകാംബിക ദേവി പരാശക്തി ദേവിയുടെ മൂന്നു ഭാവങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള മഹാകാളി മഹാലക്ഷ്മി മഹാ സ്വരസ്വതി എന്നിവയുടെ സമാനയം ആണ് മൂകാംബിക ദേവി മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ ഇച്ഛാശക്തി ജ്ഞാന ശക്തി ക്രിയശക്തി ഇവയുടെ പ്രതീകമായി തന്നെ ദേവിയുടെ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഏത് ഭാവത്തിൽ ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നുവോ ആ ഭാഗത്തിൽ ദേവി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ട്.

   

നിത്യവും ഭജിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് ഐശ്വര്യവും സംരക്ഷണവും എല്ലാം ദേവി നൽകുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ത്രിമൂർത്തികളാണ് ദേവി അവരെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം പിന്നീട് ശ്രീ ശങ്കരാചാരം ഇവിടേക്ക് എത്തി ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ദുഷ്ട നടത്തി എന്നുള്ളതും ഐതിഹ്യമാണ് തന്റെ പത്തിരി വിളിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാം ദേവി വിളിച്ചാൽ മാത്രം മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിന്.

ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നേതൃത്വം തന്നെ അവിടേക്ക് അടുപ്പുകൾ എല്ലാം തന്നെ ചെയ്താലും ദേവി നമ്മളെ വിളിക്കാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവിടേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലാതെ ദേവി തന്റെ ഭകതർക്ക് ദർശനം നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആകുന്നു സമയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അവിടെയൊക്കെ എത്തിച്ചേരുവാൻ ആയി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തപക്ഷം നമ്മൾ എത്രത്തോളം തന്നെ ശ്രമിച്ചാലും അവിടെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നതല്ല ദേവി നമ്മുടെ ദർശനത്തിന് ആയിട്ടാണ്.

വിളിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദേവി ഭക്തർക്ക് എപ്പോഴും ദേവിയുടെ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവുന്നതാകുന്നു ചിലർക്ക് എപ്പോഴും മൂകാംബിക ദേവിയെ മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ദേവിയുടെ ചിന്തകളിൽ ഇവരുടെ മനസ്സ് ആകുന്നു ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇവരെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സദാസമയവും ദേവിയുടെ ചിന്തകളിൽ മാത്രം മനസ്സിൽ നിറയുന്നു എന്നുള്ളത് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top