വായൂ വേഗത്തിൽ ഫലം നിങ്ങൾക്കായി ഹനുമാൻ സ്വാമി ഒരു വരം വെച്ചിട്ടുണ്ട്,കേട്ട് നോക്കൂ,

കാര്യം സാധ്യതിക്കാൻ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാൻ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യ സ്ഥിതിക്ക് ഉപാസിക്കാൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല മൂർത്തിയാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വന്നുപോലും സഹായിക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത ദേവനാണ് ഇത് അറ്റം വരെയും പോയി നമ്മെ കാക്കുന്നത് ദേവനാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് വായു വേഗത്തിലാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലുള്ള ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാമിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഫലങ്ങളാണ്.

   

ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് വളരെയധികം സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് തൊടുപുഴ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലുള്ള ഭക്തി സത്യസന്ധമാണ് എങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള തൊടുകുറി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പറയുന്ന ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നടന്നു കിട്ടും സംഭവിച്ചു കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തൊടുകുറി ആയി മുൻനിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു തൊടുകുറിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക്.

ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായി കഴിയും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഓരോ ചിത്രവും എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഹനുമാൻ സ്വാമി ഇങ്ങനെ നെഞ്ച് പിളർന്നു ആ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ.

ശ്രീരാമചന്ദ്രനും ശ്രീ എല്ലാദിയും ഇരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നത് കൂടി കൊള്ളുന്നത് കാണിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ചിത്രമാണ് ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആരാണ് ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനും ഉത്തമമായുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയം തന്നെ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തൻ ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ പോലെ ആയിരിക്കണം മനുസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രനോടുള്ള ഭക്തി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രനോട് ഹനുമാൻ സ്വാമിയോടുള്ള ഭക്തിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തന്റെ ഉത്തമമായ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top