വീട്ടുകാർ മരിച്ച തങ്ങളുടെ നായയെ കുഴിച്ചിട്ടശേഷം വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ പൂച്ചചെയ്യുന്നത് കണ്ടു നിലവിളിച്ചുപോയി

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എല്ലാ ആളുകളുടെയും കണ്ണുകൾ നനയിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ യുവതി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ട് തന്നെ പൂച്ചയുടെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയായി മാറുന്നത് താൻ ഓമനച്ചു പുലർത്തിയ തന്റെ നായ മരിച്ചപ്പോൾ കുഴിച്ചിട്ട ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയ യുവതി കണ്ട ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ പങ്കുവെച്ചിട്ടുള്ളത് വീഡിയോയെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്റെ പൂച്ചയുമായി വലിയ കൂട്ടായിരുന്നു ഞാനെന്റെ നായയെ.

   

അടക്കിയതിനു ശേഷം വീടുകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് എന്റെ നായക്ക് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്ന പൂച്ചയെ അവരത് സ്ഥിരമായി തന്നെ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് അത്രയ്ക്ക് കൂട്ടായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും ചില എന്റെ പൂച്ചയ്ക്ക് നായയെ കാണാനായി സാധിക്കുമായിരിക്കും ഒരു യാത്ര പറയുകയായിരിക്കും ഒരിക്കൽ പോലും തന്റെ പൂച്ച എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടിട്ടില്ല അതെന്റെ നായയുടെ ആത്മാവിന് അവൻ ചുംബനങ്ങൾ നൽകി യാത്രയാക്കിയത്.

തന്നെയാണ് യുവതി കുറിച്ചു വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ ആളുകളുടെയും കണ്ണുകളിൽ നിറയും എന്നാലും ഈ വീഡിയോ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ആയിരിക്കുകയാണ് ആത്മാവ് എന്നും ഇല്ല പൂച്ചയ്ക്ക് വട്ടാണ് എന്ന് ചിലർ കമന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് അത്ഭുത കഴിവുകൾ ഉണ്ട് എന്നും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായി കഴിയുന്നത് എന്നും ചില ആളുകൾ പറയുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top