കേരളം ഞെട്ടുന്നു അശരീരിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് അഞ്ചു തലയുള്ള നാഗരാജാവ് മണ്ണാറശാലയിൽ

ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് നമ്മൾ ഏവരും അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയുന്ന കേരളത്തിൽ അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇവയിൽ വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ദേവതക്കൾ അനുഗ്രഹിച്ച നാട് തന്നെയാണ് കേരളം ദേശങ്ങളെക്കാളും കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ നാഗ ആരാധനക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അത്തരത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധിയാധിച്ച ഒരു ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ്.

   

മണ്ണാറശാല നാഗരാജ ക്ഷേത്രം ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ച് പറയുകയാണ് എങ്കിൽ പണ്ട് കാർത്തിക പ്രിയ രാജനുമായി ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ ഒടുവിൽ കോപാകുലനായ പരശുരാമൻ ഒട്ടേറെ ക്ഷത്രിയരെ നിഗ്രഹിച്ചു ഈ പാപ പരിഹാരവുമായി ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഭൂമിയും ദാനം ചെയ്യാനായി അദ്ദേഹം പടിഞ്ഞാറേ കടലിൽ നിന്നും ഒരു ഭൂപ്രദേശം ഉദ്ധരിച്ചു വര പ്രസാദമായി ലഭിച്ച ഈ സ്ഥലം വാസയോഗ്യമല്ലാതെ ആയിരുന്നു കൂടാതെ ഇവിടെ സർവ്വത്ര സർപ്പങ്ങളുടെ ഉപദ്രവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഭൂമിയിൽ ഒരിടത്തും ശുദ്ധജലം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ താമസിക്കാനായി വന്നവർക്ക് തിരികെ മടങ്ങുക എന്നുള്ളതും വഴി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ കാര്യത്തിൽ പരശുരാമനും വളരെയധികം വിഷമിച്ചു തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശ്രീ പരമേശ്വരനോട് സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോൾ സർപ്പരാജാവായിട്ടുള്ള വാസുകിയെ പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നും ഈ ദുഃഖം അകലും എന്നും പറഞ്ഞു മഹാദേവന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പരശുരാമൻ നാഗരാജാവ്.

ആയിട്ടുള്ള വാസുകിയ തപസ് ചെയ്തു ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം പറയുകയും ചെയ്തു നാഗരാജാവ് സർപ്പങ്ങളോടൊപ്പം ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജിഷ ജ്വാലകൾ കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ ലവണാംശങ്ങളെല്ലാം നീക്കി മനുഷ്യവാസ യോഗ്യമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടി ഈ ഭൂമി വൃക്ഷലരാതികൾ തളച്ചു വളരുന്ന ഒരിടമായി മാറി ഈ ഭൂമിയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പരശുരാമന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച്.

നാഗരാജാവിന്റെ നിത്യ സാന്നിധ്യം മണ്ണാറശാല എന്നുള്ള പ്രശസ്ത ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം നാഗരാജാവ് നാഗരാജാവിന്റെ നിത്യ പൂജകൾക്കും മറ്റുമായി ഒരു ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെയും നിയോഗിച്ചു തുടർന്ന് ഈ സ്ഥലം മണ്ണാറശാലയായി അനുഭവപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ പിൻ തുലമുറക്കാരായ വാസുദേവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top