കടം കയറി മുടിയും തുളസിയോടൊപ്പം ഈ ചെടി വളർന്നാൽ

ഒരു വീട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെടി വേണം എന്നാണ് വിശ്വാസം സനാതന വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് തുളസിയും വളരെയധികം പവിത്രമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു വൃന്ദ എന്നും ഈ ഒരു ചെടിക്ക് നാമമുണ്ട് വൈകുണ്ഡത്തിലേക്ക് ഉള്ള വഴിയായിട്ടും പൊതുവേ ഈയൊരു സസ്യത്തിൽ പറയുന്നു ലക്ഷ്മി നാരായണ മാസം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇത് എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയും തുളസി ഉണ്ട് മോഷത്തിനു.

   

ആയി സഹായിക്കുന്ന ഒരു സസ്യം കൂടിയാണ് തുളസി ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ആവാദരം തന്നെയാകുന്ന തുളസി എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീടുകളിൽ തുളസി അവയെ പരിപാലിക്കുന്നതും വളരെയധികം ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ തുളസിച്ചെടി നമ്മൾ വീടുകളിൽ വളർത്തുമ്പോൾ ചില തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതു വളരെയധികം ദോഷകാരം തന്നെയാകുന്നു ഈ തെറ്റുകൾ ഏതെല്ലാമാണ്.

എന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നോക്കു മനസ്സിലാക്കാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവനെ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ എല്ലാം നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഇലയാണ് തുളസി മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ജപിക്കുമ്പോൾ തുളസി മാല സമർപ്പിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു മാല ഭഗവാനെ അണിയിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പാദം.

സ്പർശിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം സന്തോഷകരമായി മാറുന്നതും തുളസി അതേപോലെതന്നെ സമർപ്പിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കാലിൽ സമർപ്പിക്കുവാനായി ഏവരും പ്രത്യേകമായി തന്നെ ശ്രമിക്കുക ഇപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശുഭകരം നിത്യവും നമ്മുടെ രാവിലെ ജലം ഒഴിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു രാവിലെ മാത്രം ഒഴിക്കുവാനായി ശ്രമിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുന്നു.

Scroll to Top