ഈ ഒരു വസ്തു വെക്കുക വീടിന്റെ കന്നിമൂലയിൽ, പണവും സമ്പത്തും നിങ്ങളെ തേടി വരും

ഒരു വീടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്കാണ് കന്നിമൂല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കന്നിമൂലയ്ക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇന്നുതന്നെ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ് ഉണ്ട് എന്നാണ് എങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കന്നിമൂലയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായി തന്നെ വരും.

   

വളരെ വലിയ അപകടകരമായി തന്നെ വരും അതേസമയം മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും വളരെയധികം ശുഭകരവുമാണ് ഇനി എന്തെല്ലാം ആണ് കന്നിമൂലയ്ക്ക് വരാനായി പാടില്ലാത്തത് എന്തെല്ലാം ആണ് വീടിന്റെ കന്നിമൂല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഈയൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ അധികം ഡീറ്റൈൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത്.

ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വീടിന്റെ കന്നിമൂല എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജ്ജം പ്രവാഹം ഉള്ള ഒരു ദിക്കാണ് വാസ്തു അനുസരിച്ച് അഷ്ടദിക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അതായത് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് വടക്ക് പ്രധാന ദിക്കുകൾ കൂടാതെ നാലു മൂലകൾ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂല വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല തെക്ക് കിഴക്ക് മൂല തെക്ക് പടിഞ്ഞാറുമൂല ഇങ്ങനെ നാല് എട്ട് ദിക്കുകൾ അഷ്ടദിക്കുകളിൽ എന്നാണ് ഈ നമ്മൾ.

പറയാറുള്ളത് ഈ അഷ്ടദിക്കുകളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി തന്നെ ഊർജ്ജ പ്രവാഹം ഉള്ള വീടിന്റെ തെക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഏഴ് ദിക്കുകളുയും അധിപൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന കന്നിമൂല അഥവാ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയുടെ അധിപൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസുരനാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top