വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് പച്ചമുളക് നട്ട് വളർത്തിയാൽ കോടീശ്വര യോഗം

വീട് വീടാകുന്നത് അവർ ഏവരും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീടുകൾ വയ്ക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിനായി ഓരോ വസ്തുക്കൾ സ്നേഹത്തോടെ കൂടി തന്നെ വയ്ക്കുന്നു അതിന്റെ ഊർജ്ജം നമ്മളിലും അപ്പുറത്തും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മളിലെ ഊർജ്ജം ദൈവാംശം തന്നെയാണ് ദൈവം ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം നമ്മളിൽ കുറയുവാനും കൂടുവാനും സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാകുന്നു ഉള്ള കാരണം കർമ്മഫലമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വിസ്മരിക്കാനായി പാടുള്ളതല്ല.

   

അതേപോലെതന്നെ വസ്തുക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം പ്രതികരിക്കുവാനായി സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാകുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും വൃത്തിയും വെടുപ്പ് എപ്പോഴും വൃത്തിയായി തന്നെ വീട് ക്കേണ്ടത് തന്നെയാകുന്നു ഇതുവരെ അനിവാര്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജത്തിന് പകരം നമ്മൾ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം.

ആയിരിക്കും വരിക രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കടബാധ്യതകളും എല്ലാം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളിലേക്ക് വന്നുചേരുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീടുകൾ വച്ചാലും ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീടുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന സസ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പച്ചമുളക് വീടുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന ചെടികളിൽ ഒന്നാണ് പച്ചമുളക് ഇവ ഏതു ദിശകളിൽ ശരിയായി നടാം എന്നുള്ളതും നടേണ്ടത്.

എന്നുള്ളതും നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം ശരിയായിട്ടുള്ള ദിശയിൽ അല്ല നട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ കരുതുഷകരമായി തന്നെ ഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പച്ച മുളകും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പച്ചമുളക് ഔഷധ മൂല്യമുള്ള ഒരു സസ്യം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാകുന്നു രൂപങ്ങളിലും വിവിധതരത്തിലുള്ള പേരുകളിലും ഇവ നമ്മെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു പാചകത്തിൽ പലപ്പോഴും ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാനായി കഴിയാത്ത ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top