ജനൽ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തെ ഭിത്തിയിൽ? ഉണ്ടകിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ, മഹാഭാഗ്യം

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കിഴക്കുഭാഗത്ത് കിഴക്കൻ ഭിത്തിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജനൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മഹാഭാഗ്യമാണ് വാസ്തു അനുസരിച്ച് വളരെയധികം ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഐശ്വര്യമാണ് വീടിന്റെ കിഴക്കുഭാഗത്ത് ഒരു ജനൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കാരണം കിഴക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദയത്തിന്റെ ദിക്കാണ് വളർച്ചയുടെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും.

   

സമൃദ്ധിയുടെയും ദിക്കാണ് കിഴക്ക് എന്നു പറയുന്നത് സൂര്യഭഗവാൻ ഉദിച്ചു ഉയരുന്നു വരുന്ന ഈ ഭൂമിയിലെ അന്ധകാരം എല്ലാം നീങ്ങിക്കൊണ്ട് പ്രകാശം എല്ലാം പരക്കുന്ന് ദിക്കാണ് കിഴക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ വാസ്തു അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ടാണ് ഏതാണ്ട് 60 ശതമാനത്തോളം കേരളത്തിലുള്ള.

വീടുകൾ കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ടാണ് പണി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കും മറ്റൊരു ദിക് കടന്നുവരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെയെല്ലാം കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കിഴക്കിന്റെ ഈയൊരു സമൃദ്ധമായി ട്ടുള്ള വളരെ ഉയർച്ചയുടെ സമ്മർദ്ദിയുടെ ആ ഒരു ലക്ഷണമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കിഴക്കുഭാഗത്ത് ജനൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊതുവേ വീടുകളിൽ വളർച്ച വളരെ കുറവായിരിക്കും.

എന്നുള്ളതാണ് നിർബന്ധമായും വീടിന്റെ കിഴക്കുഭാഗത്ത് ജനൽ ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ ജനൽ വരുന്നതാണ് ആ വീടിന്റെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യവും കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നതും ഇതിന് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കിഴക്കുഭാഗത്ത് ജനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജനലിൽ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്ആ ജെല്ലിനോട് ചേർന്നിട്ട് ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top