വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ദിവസവും ഒരു ചെറിയ ഉരുളിയിൽ പൂക്കളിട്ട് വെച്ചാൽ, കടങ്ങൾ തീരും സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് ഉയർച്ചയെല്ലാം നേടാൻ ആയിട്ട് ഉള്ള സമ്പത്ത് നിലനിന്നു പോകാൻ ആയിട്ട് കടങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അലിഞ്ഞു ഇല്ലാതായി മാറാൻ നമ്മുടെ സമ്പത്തിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജങ്ങളെയും തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനായി വീടുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായി കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ്.

   

അതായത് മറ്റൊന്നും തന്നെ എല്ലാം ഒരു ഉരുളിയിൽ പൂക്കൾ എല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ട് വീടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വയ്ക്കുന്നതിനോട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതെവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ഏത് തരത്തിലുള്ള പൂക്കളാണ്.

ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി തന്നെ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആളുകളെല്ലാം കൂടുന്ന ഇടങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മാളുകളിലും വലിയ കടകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് വലിയ ഉരുളികളിൽ ജലം പൂക്കളെല്ലാം വെട്ടുവയ്ക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂക്കളെല്ലാം.

ഇട്ടു വച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇതെന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ആയിട്ട് തന്നെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഞങ്ങളും ദമ്പതി പരമായിട്ട് അവിടെ വരുന്ന വ്യക്തികൾ മൂലം തന്നെ ആ വ്യക്തികളുടെ ദൃഷ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ള ദുഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജി കൊണ്ട് ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇടത്തിനെ ഒരു രീതിയിലുള്ള കോട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ ആയിട്ട് പാടില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജത്തെ എല്ലാം ഇല്ലാതെ ആക്കികൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top