ഈ അൽഭുത വാക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി പൂജയും വേണ്ട വ്രതവും വേണ്ട

വീരത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും എത്രത്തോളം ലഭിച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വേണ്ട എന്ന് പറയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പണം തന്നെ പണം ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചാലും അതെല്ലാം തന്നെ പോരാ എന്നുള്ള അവസ്ഥ വളരെ കാണുന്നതാണ് എന്നാൽ പണത്തിനേക്കാൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ ശുദ്ധയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും മറക്കുന്നത് ആണു പണം അഥവാ ധനം ലക്ഷ്മി ദേവി ആകുന്നു ഞാൻ ദേവിക ചഞ്ചല എന്നുള്ള നാമം കൂടി നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

   

സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴും നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ധനം ഒരിക്കലും ഒരിടത്ത് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതല്ല ധനം എപ്പോഴും വരുകയും ചിലവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അധികം പണം ഇല്ലാത്തപ്പോഴത്തെ ചിലവ് അല്ല പണം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ പണം വരിക അതും നമ്മൾ മറകാനായി പാടുള്ളതല്ല തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് വരവിനെക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവ് വർദ്ധിക്കുകയും ഇതു കാരണം അതായത് കടം വാങ്ങേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയും.

ജീവിതത്തിൽ വെച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ കൈകളിൽ എപ്പോഴും പണം വന്നു നിലനിർത്തുന്നതിനായി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പണം ലക്ഷ്മിദേവിയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ ആ പണത്തെ ബഹുമാനിക്കുവാനായി ആദ്യം പഠിക്കണം ലക്ഷ്മി ദേവിയെ നമ്മളെ ഇപ്രകാരമാണ് ആരാധിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആരും തന്നെ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ.

ആരാധിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക വൃത്തിയുള്ള പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുകയുള്ളൂ ഈയൊരു സത്യം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ തിരിച്ചറിയണം അല്ലാത്ത പക്ഷം ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top