മനസ്സിൽ ഈ 5 നമ്പറിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കൂ, ഭാവിയെപ്പറ്റി പറയുന്നത് കേൾക്കൂ ശ്രീകൃഷ്ണ ചക്രം –

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചക്രത്തിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഫലങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായി സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു ചിത്രവും അതിൽ കുറെ സംഖ്യകളും ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശക്തിയുള്ള കുറിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചില തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളാണ് ഈ ചക്രങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ നടക്കാനായി പോകുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചില തരത്തിലുള്ള ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫലങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പോകുന്നത് വളരെയധികം സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രം ആണ് തോട് കുറി ശാസ്ത്രം.

   

ഇതിനുമുമ്പേയും ഞാൻ കുറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളും ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് ശരിയായിട്ട് വന്നു എന്നും ജീവിതത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വളരെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു തൊടുകുറി കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാം എന്ന് കരുതിയത് ചെയ്യേണ്ടതായി ഉള്ളത്.

ഇത്രത്തോളം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ചക്കരങ്ങളിലേക്ക് ആ സംഖ്യകളിലേക്ക് മാറിമാറി നോക്കുക മൊത്തം അഞ്ച് സംഖ്യകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായി കഴിയുന്നത് 9 7 3 5 ഒന്ന് ഈ ഇങ്ങനെ അഞ്ചു സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായി കഴിയുന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രമാണ് ഈ അഞ്ചു.

സംഖ്യകളിലേക്ക് മാറി മാറി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെല്ലാം അടയ്ക്കുക മനസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആക്കുക ഇന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഒന്നും വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ തന്നെ സങ്കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന ഓം കൃഷ്ണ നമഹ നാമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സംഖ്യ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top