ഈ 2 ചെടി കിണറിന്റെ അടുത്ത്‌ നട്ട് വളർത്തിയാൽ, സമ്പത്ത് വന്ന് നിറയും ആ വീട് രക്ഷപെടും

ഒരു വീടിന്റെ വാസ്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായി തന്നെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ വീട്ടിലെ കിണർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വീട്ടിലുള്ള കിണറിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുകാര്യങ്ങളും ഒരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് വീടിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ ആയിട്ടാണ് കിണർ വരാനായിട്ട് ഉചിതം എന്ന വാസ്തുവിൽ പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതും ഏറ്റവും വളരെയധികം.

   

ശ്രേഷ്ഠമായുള്ള സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വടക്ക് കിഴക്ക് മൂലയാണ് വടക്കും കിഴക്കും ചേരുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് കിണറും വരുന്നത് എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽപരം ഒരു ഐശ്വര്യം വീടിന് വരാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് കിണർ ഉള്ളത് എങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറയണേ നമുക്ക് നോക്കാം വാസ്തുമോ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ വീടുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓൾ ആവാസ് അനുസരിച്ച് വടക്ക് കിഴക്ക് മൂലയാണ് ഏറ്റവും വളരെ നല്ല സ്ഥാനം രണ്ടാമതായി പറയാനുള്ളത് കിഴക്കോട്ട് കയറിയും വരാം കിഴക്ക് ഭാഗത്തും.

കിണർ വരുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അതുപോലെതന്നെ വടക്കുഭാഗത്തും കിണർ വരുന്നതിൽ സമർദിയുടെ ലക്ഷണമാണ് വളരെയധികം നല്ലതു തന്നെയാണ് മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് കിണർ വരാനായിട്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് കിണറിനെ കുറിച്ചല്ല കിണറിനോട് ചേർന്ന ചില വൃക്ഷം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങൾ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ.

നിന്ന് ദോഷങ്ങളെല്ലാം ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം ഇല്ലാതെ ആക്കികൊണ്ട് ചിരിയും സമൃദ്ധിയും സമ്പത്തും എല്ലാം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് പരിപാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സംരക്ഷക്കേണ്ടത് ആയ വീർഷങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ചെടികൾ നിങ്ങൾക്ക് കിണറിന്റെ അടുത്ത് ഉണർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സമീപം ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മുകളിൽ ഞങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top