ഈ ഭാഗത്ത് ആണോ അലക്ക് കല്ല് വീടിന്റെ? ആ വീട് മുടിയും – ഇതാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെക്കേണ്ട സ്ഥാനം

നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അലക്ക്‌ കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈന്യന്ദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായി കഴിയാത്ത ഒന്നുതന്നെയാണ് വീട്ടിലെ ആലക്ക് കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈയൊരു അലക്ക് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആകട്ടെ അലക്ക് കല്ല് ആകട്ടെ നോക്കി കാണുമ്പോൾ ഒരേ.

   

ഒരു ഉപയോഗത്തിനുള്ള വസ്തുക്കൾ ആയിട്ടാണ് ഒരു ഉപയോഗം ചെയ്യുന്ന അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതുകൊണ്ടുതന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീനും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാസ്തു സ്താനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചകളും എല്ലാം തന്നെ വന്നുചേരുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ സ്ഥാനം തെറ്റിച്ചിട്ടാണ് ഒരിക്കലും വെക്കാനായി.

പാടില്ലാത്ത സ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഈ അലക്കുകളെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ക്ഷണിച്ചുവരുന്നത് തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ആണ് മലക്കുകളെ സ്ഥാനം തെറ്റി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സ്ഥാനം തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാകാനായി പോകുന്നത് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക ദുരിതങ്ങൾ എല്ലാം വീട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിയില്ല.

എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആശുപത്രി വാസം ഒന്നു വിട്ടു ഒരാൾക്ക് മാറി ഒരാൾക്ക് മാറി ആശുപത്രിയിൽ വാസം വരുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് സന്താന ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് സന്താനസം എന്നുള്ളത് ആ വീട്ടിലെ ഇളമാറുകാർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇളയ സന്തതികൾക്കെല്ലാം തന്നെ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാനസിക പരമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളും ജീവിതപരാജയങ്ങളും എല്ലാം വന്നുചേരുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top