സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും ഈ 5 മൃഗങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയാൽ, കോടീശ്വരയോഗം വന്നു ചേരുന്നത് കാണാം

വാസ്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചും നിമിത്ത ശാസ്ത്രത്തിലും ലക്ഷണശാസ്ത്രത്തിലും ഒരേ പോലെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചില മൃഗങ്ങളുടെയും ചില ജീവികളുടെയും വീടുകളിലേക്കുള്ള വരുമ്പോൾ അവ കൊണ്ടു വരുന്ന സൗഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് ചില ജീവികളിൽ വീട്ടുകളിൽ വന്ന കയറുന്നത് സ്വമേധയാ വന്ന കയറുന്നത് നല്ലകാലം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും.

   

വരാനായി പോകുന്നതിനെ സൂചനയായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചില ജീവികൾ വീടുകളിൽ വന്നു കയറുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ മറ്റു ചില ജീവികൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ വന്നു കയറിയാൽ നാശം അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടകാല സമയം വന്നു കയറാനായി പോകുന്നു.

എന്നതിന്റെ സൂചനയായിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ഏതെല്ലാം ജീവികളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങളുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിർഭാഗ്യങ്ങളുമായിട്ടും എല്ലാം കടന്നുവരുന്നത് നിർഭാഗ്യമാണ്  ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top