മറുക് ശരീരത്തിൽ ഈ 5 ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മഹാഭാഗ്യം! കോടീശ്വരയോഗം!

ലക്ഷണശാസ്ത്രത്തിലും സാമൂതിരിക ശാസ്ത്രത്തിലും എല്ലാം ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ ബിന്ദു ക്കളുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ചില ശരീരത്തിൽ മറുക്ക് വരുന്നത് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉയർച്ച തന്നെ സമ്മാനിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കോടീശ്വര യോഗം തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന മറുകുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സാരം അതേസമയം.

   

തന്നെ മറ്റുചില ഇടങ്ങളിൽ മറുക് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ദോഷം ആണ് വന്ന ഭവിക്കുന്നത് ഉള്ള കാര്യം പറയാറുണ്ട് ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിലാണ് മറുകാണ് നമുക്കത് ശുഭകരമായിട്ടും ഭവിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷകളും നല്ല രീതിയിലുള്ള ജീവിതവും എല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിൽ മറുക് വന്നില്ല എങ്കിൽ അധികം മോശമായി തന്നെ ബന്ധം ഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വളരെയധികം ഗുണകരമല്ല അല്ലെങ്കിൽ.

നാശം വന്നുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ മറുക്ക് എന്നു പറയുന്നത് രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് നാമത്തായിട്ട് തേൻ നിറത്തിലുള്ള മറുകുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള മർകുകളും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് കറുപ്പ് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മർകകളുമാണ് ഈ തേൻ നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മർക്കുകൾ സാധാരണയായി പകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളാണ്.

കൂടുതലായിട്ടും പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളതെല്ലാം ചുവന്ന ശുഭകരമായിട്ടുള്ള മർക്കുകൾ വരുന്നത് ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും വളരെയധികം ഗുണകരമായി തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നത് ദേ സമയം തന്നെ കറുത്ത മറുകുകൾ വളരെ കൃത്യമായ ഇടങ്ങളിൽ അല്ലാം വന്നു ഭവിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്കിൽ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ദോഷമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധം ഉണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നെറ്റിയുടെ തിലകം ചാർത്തുന്ന സമയങ്ങളിൽ അവിടെയാണ് മറുക എന്നുണ്ടെങ്കില് സ്ത്രീകൾക്ക് അത് വളരെയധികം ശുഭകരമായിട്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top