സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലെ ആണുങ്ങൾ മാലയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന 5 തെറ്റുകൾ!

ഈ കാലത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ മാറിപ്പോകാനായി നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും ശനിയുടെ കഠിനമായിട്ടുള്ള കഷ്ടതകളെല്ലാം മാറാൻ ആയിട്ട് ഓരോ ഹൈന്ദവ ഭക്തരും ശബരിമല ദർശനം നടത്തേണ്ടത് തന്നെയാണ് ശബരിമല ദർശനം നടത്തുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കഷ്ടതകളും എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും ഭാണ്ഡങ്ങളും മലയേറി ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ.

   

കൊണ്ട് പോയി സമർപ്പിച്ച എല്ലാ കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മുക്തി നേടുക എന്നുള്ളതാണ് 41 ദിവസത്തെ വൃദ്ധശുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മലക്ക് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കാലഘട്ടത്തിൽ 41 ദിവസത്തെ വൃതശുദ്ധി യെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാതിരിക്കാനായി നിർത്തിയില്ല.

പുത്തന ദിവസത്തെ വൃദ്ധശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം നിർബന്ധം തന്നെയാണ് അതുപോലെതന്നെ മലയ്ക്ക് പോകാൻ ആയിട്ട് മാലയിട്ട വ്യക്തി വൃതം എടുക്കുന്നത് പോലെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബങ്ങളും വൃദ്ധശുദ്ധി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു സാമിയുണ്ട് എന്നുണ്ടെകിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉള്ള മറ്റ് അംഗങ്ങളും വേഗം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന.

എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ചിട്ടകളിലും മര്യാദയും അദ്ദേഹത്തിന് അമൃതശുദ്ധി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വളരെയധികം നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒരാൾ മലക്ക് പോകാൻ ആയിട്ട് മാലയിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാമി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top