പരമശിവൻ നല്ലകാലം വരാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് കാണിച്ചു തരുന്ന 5 ലക്ഷണങ്ങൾ, ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ?

ഈ ജഗത്തിന്റെയും സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും സകല നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സകല രാശികളുടെയും എല്ലാത്തിനെയും ദേവനാണ് മഹാദേവൻ മഹാദേവനെ ആരാധിച്ചാൽ മഹാദേവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തീരാത്ത ദുരിതങ്ങൾ ഇല്ല നടക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ ഒരല്പം ജലം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോലും കൈകളിലുള്ള അല്പം പുഷ്പം സമർപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ പോലും അത് സ്വീകരിച്ച പൂർണമായിത്തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്ന.

   

നൽകുന്ന ഒരു ദേവനാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ സമർപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കെല്ലാം ഉപരി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയും ഭഗവാനോടുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസം സ്നേഹം എനിക്കെല്ലാമാണ് ഇപ്പോഴും വലിയ രീതിയിലുള്ള വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വില എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് എത്രത്തോളം തന്നെ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മെ കൂടെ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ്.

മഹാദേവൻ മഹാദേവനോട് ഭജിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കഠിനമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ആയിരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് മഹാദേവനെ ആരെല്ലാം ഭജിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ ഭഗവാൻ ഉടനെ തന്നെ എല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ തന്നും തരാതയും എല്ലാം ഭഗവാൻ പരീക്ഷിക്കും ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ടുകൊണ്ട്.

ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഭഗവാൻ പൂർണമായിട്ടും അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എല്ലാ ശിവ ഭക്തർക്കും ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് മഹാദേവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് കാണാനായി സാധിക്കുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top