ഇങ്ങനെ ഉള്ളവരാണോ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാർ? ശ്രദ്ധിക്കണേ, പേടിക്കേണ്ട ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തിരുമേനി അയൽവക്കത്ത് എത്ര ചേർച്ചയിൽ അല്ലാ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്വര ചേർച്ചകൾ എല്ലാമാണ് അയൽവക്കത്ത് നിന്നും ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നുചേരുന്നത് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കുടുംബം പോലെ കഴിഞ്ഞവരാണ് പക്ഷേ പലതരത്തിലുള്ള കാർഡുകൾ കൊണ്ടും പിന്നീട് അവരുമായിട്ട് തെറ്റേണ്ടതായിട്ട് വന്നു മാനസിക പരമായിട്ട് തന്നെ ആകുന്നു ദേഷ്യം വരാനായി തുടങ്ങി പിണക്കമായി.

   

പിന്നെ മിണ്ടാതെ ആയി പിന്നെ പെരുമാറ്റം വളരെ മോശമായി പിന്നെ എന്തൊരു കാര്യത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ അകാരണമായിട്ട് തന്നെ വഴക്കുകൾ എല്ലാം വരാനായി തുടങ്ങി പിന്നെ കണ്ടാൽ പാകയായി അല്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഇരിക്കലും പ്രാകും ആയി അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും പല രീതിയിലുള്ള ചെയ്ത ദോഷങ്ങളെല്ലാം ആയി ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള അയൽ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം.

തന്നെ പറയാറുണ്ട് പൊളി അയൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പലതും നിങ്ങൾ തേടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാനായി കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ചയിൽ അവർക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അസൂയ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മാനസികരുമായി ആക്സപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിരിക്കും അതിനടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചില ആളുകളുണ്ട് ഒരു കാരണം കൊണ്ടും വക്കത്തുള്ള ആളുകളുടെ എല്ലാം.

തന്നെ കലഹിച്ചു ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയെന്ത് തന്നെ ആയാലും ഈ അയൽകലഹം എന്നും പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വളരെയധികം മോശമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും സൗഭാഗ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അയൽവക്കത്തുള്ള.

പ്രാക്ക് വിളിയും എരിച്ചിലും എല്ലാം തന്നെ വല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വല്ലാതെ തന്നെ ബാധിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് തുണിത്തരത്തിൽ അയൽ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കാൻ ആയിട്ട് അയൽ ദോഷങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ചേരാതെ ഇരിക്കാൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി നിർത്താൻ ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top