ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടു!!

നമുക്ക് ഏവർക്കും ഒരു നല്ല സമയവും അതേപോലെതന്നെ ചീത്ത സമയവും കൊണ്ട് ഉയർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെതന്നെ താഴ്ചയും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ എപ്പോഴാണ് സമയം മാറുന്നത് എന്ന് പ്രവചനീയമല്ല ജല ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത് വളരെ നല്ല സമയം തുടങ്ങാറായി എന്നുള്ള സൂചനയായി കണക്കാക്കാം നിമിഷങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ദരിദ്രനായും ദരിദ്രന് ധനവാൻ ആക്കി മാറ്റുവാനും സമയത്തിന് സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത് ഗീതയിൽ പോലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു.

   

നന്നായിട്ടുണ്ട് സമയം തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സുഖങ്ങളെയും ദുഃഖങ്ങളെയും തീരുമാനിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഒരാൾക്ക് സുഖമില്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു ഇത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കൽ ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് നാരദ മുനി വിഷ്‌ണു ഭഗവാനെ കാണുവാൻ കൈകൊണ്ട് എത്തിച്ചേർന്നു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന സുഖങ്ങളെയും.

ദുഃഖങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നും ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒമ്പത് ലക്ഷണങ്ങൾ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്ത സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ കണ്ണുകൾ തനിയെ തന്നെ തുറക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വഴി നടത്തുന്നതുപോലെ സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ നല്ല സമയം വരാനായി പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം.

എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയും വിഗ്രഹത്തിൽ പുഷ്പം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ താഴെ വീഴുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം സഫലമാകും എന്നും നല്ല കാലം അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അർത്ഥം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കണ്ണാടിയിൽ മുഖം നോക്കുമ്പോൾ പ്രസന്നമായിട്ടുള്ള മുഖം കാണുകയും ഇത് തുടർച്ചയായി കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കൂടി കാണുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാലം തുടങ്ങാൻ സമയമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയുകയാണ് എങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നും ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതപ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം മാറും എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top