ഈ കാര്യം ചെയ്യു അലമാരയിൽ ആർക്കും അറിയാത്ത പണം കുമിഞ്ഞു കുടും, ഉന്നതിയിലെത്തും

സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധിയെല്ലാം ഉണ്ടാകുവാനും ജീവിതത്തിൽ വിജയി നേടുവാനുംപണത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാനുംവീടുകളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായി കഴിയുന്ന വളരെ ലളിതകപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് ഇത് ഒരു തവണ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എല്ലാം നിറയുകയും നമുക്ക് പണത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരികയും ഇല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം അനന്തപരതവും സന്തോഷവും പരവും ആകും.

   

നമ്മൾ എന്തു തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചാലും അതെല്ലാം തന്നെ നേടിയെടുക്കുവാൻ ആയി നമുക്ക് ഈ ഒരു കർമ്മത്തിലൂടെ തന്നെ സാധ്യമാകും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും ഒരു മൂന്നു പിടി പച്ച അരി എടുക്കുക അല്പം പച്ചരി എടുത്തതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയ ഒരു കുപ്പിയിൽ വൃത്തിയുള്ള കുപ്പി ആയിരിക്കണം നല്ല ഒരു കുപ്പി തന്നെ എടുക്കുക കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ശുദ്ധിയോട് കൂടി എടുത്തതായിരിക്കണം.

അത് ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ വളരെ വൃത്തിയോട് കൂടി തന്നെ വേണം ചെയ്യുവാനായി ശരീര ശുദ്ധി എല്ലാം വരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം ഇത് ചെയ്താൽ ആണ് ഇതിന് ഗുണം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെതന്നെ അതിരാവിലെ തന്നെ ചെയ്യുക ഒരു 6:00 7:00 മണി ആകുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വളരെയധികം ഉചിതമായി നിൽക്കുന്നത് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയോട് കൂടി തന്നെ പൂജാമുറികളിൽ കയറിക്കൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പിടി പച്ച അരി പച്ചരി.

തന്നെയാകണം ഒരിക്കലും പുഴുക്കലരി ആകരുത് അങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല അതിനുശേഷം ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് മൂന്ന് പിടി പച്ചരി എടുത്ത് ഇടുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെതന്നെ മൂന്ന് തുളസി ഇലയും ഈ കുപ്പിയിലേക്ക് എടുത്തിടുക ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ധനത്തിന്റെ വർദ്ദനവും മാത്രമാണ് ചിന്തകളിൽ ഉണ്ടാകാനായി പാടുകയുള്ളൂ മാത്രമേ നമ്മൾ ആലോചിക്കാവൂ ഇതുപോലെ ചെയ്തതിനുശേഷം മുല്ല പൂക്കൾ കൂടി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top