കു.തിര ശക്തി കി.ടപ്പ.റയിൽ കിട്ടാൻ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യേണ്ടത്

മിക്കപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന പല ആളുകളുടെ അടുത്തും പല പേഷ്യൻസിനടുത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അസുഖം അവർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പുറത്ത് പറയാൻ തന്നെ അവർക്ക് മടിയായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചറിയുമ്പോൾ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതും അവർക്ക് നമ്മൾ ചികിത്സ.

   

കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടു പോകാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്ത്രീകൾ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള താൽപ്പര്യം കുറയാൻ ഉള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ആളിനോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം എന്നും ഏതെല്ലാം സമയങ്ങളിൽ ആണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ കൂടുന്നതും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മിത്രത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്.

സ്ത്രീകളിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹോർമോണുകളുടെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് നമുക്കറിയാം കഴിയും ഒരു കുട്ടി ഒരു ക്യൂബ്ർട്ടി സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ എന്താന്നു വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഈ ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മറ്റൊരു പോസിറ്റീവ് സെക്സിനോടുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആകർഷണം തന്നെ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഈ ഹോർമോണുകളിലാണ്.

ഇത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പങ്ക് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അതുപോലെതന്നെയാണ് സ്ത്രീകളിൽ പല സമയങ്ങളിലും ഇസ്ട്രജിന് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഹോർമോണിന് കുറവ് അതുപോലെതന്നെ പുരുഷന്മാരിലാണ് എങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിറോൺ എന്നുള്ള ഒരു ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ സെക്സിൽ ആയിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാറില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് തന്നെ തന്റെ ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പങ്കാളിയോട് പോലും പല ആളുകളും ഇതൊന്നും തന്നെ പറയാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യൂബർട്ടി കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഹോർമോണുകളുടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/lj4570FRawc

Scroll to Top