മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയണോ, ഉടനെ ആഗ്രഹം നടക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്,തൊടുകുറി

തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം വളരെ സത്യമുള്ളതാണ് ഇത് ഗണിതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണ് എങ്കിൽ 80 മുതൽ 90% വും കൃത്യമാകും തന്നെയാണ് എന്നാൽ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ഗണിതവും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ഊഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 30% വളരെയധികം കൃത്യമായി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തൊടുകുറി വീഡിയോകൾ എല്ലാം ഉറപ്പ് തരാറുള്ളത് 70% മുതൽ 80% വരെ വളരെയധികം.

   

കൃത്യമായി എന്നാണ് എന്നാൽ അത് പലപ്പോഴും 100% കൃത്യമായി തന്നെ ഫലം വരുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഗണിതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ തോടു കുറി വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് അത് അനുസരിച്ച് ഇന്ന്.

ഞാൻ ഇവിടെ തൊടുകുറിയിൽ പറയാനായി പോകുന്ന ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് വിളക്കുകളാണ് അതിൽ ആദത്തെ ചിരാത് വിളക്കാണ് രണ്ടാമത്തേത്. എനിക്ക് അതിനൊരു വ്യക്തത വന്നു കിട്ടിയാൽ മതി എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top