വാരാഹി ദേവിയുടെ നാമങ്ങളൊ മന്ത്രമോ ജപിച്ചിട്ടും ഫലം കിട്ടുന്നില്ലേ ഈ ഒറ്റ മന്ത്രം മാത്രം ജപിക്കു.

കഠിനമായിട്ടുള്ള വൃതം പൂജ കൂടാതെ തന്നെ ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നൽകുന്ന ദേവി എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയും അമ്മയ്ക്ക് ഉള്ളതാകുന്നു ദേവിയെ മനസ്സറിഞ്ഞ് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാമ്പത്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് ദേവി ഓടിയെത്തും എന്നുള്ള കാര്യം ശരി തന്നെയാകുന്നു നീതി നിലനിർത്തുന്ന ദേവത കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാ ഭക്തർക്കും സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ദേവത കൂടിയാണ് വരാദേവി എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ.

   

കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ഫലം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിൽ പലവിധത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ നമുക്ക് തന്നെ സംഭവിക്കാവുന്നതാകുന്നു ശത്രു ദോഷം കൊണ്ട് കർമ്മഫലം കൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ആകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളിൽ ദേവിയുടെ ശക്തിയാർന്ന മറ്റൊരു മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ഈ മന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട.

മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലളിതാസഹസ്രനാമത്തിൽ ധ്യാന സ്വരൂപത്തിൽ അഞ്ചുമുഖങ്ങളോടുകൂടിയ ഭഗവതിയാണ് പഞ്ചമി അഥവാ രാഹിദേവി ജലം ഭൂമി വായു അഗ്നി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ആദ്യ പരാശക്തി ദേവിയും വരാതെ ദേവി തന്നെയാകുന്നു കൂടാതെ ഭഗവതി ശ്രീ ലളിതാദേവിയുടെ പട തലൈവിയാണ് ദേവി അതായത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ.

അധികാരമുള്ള ദേവത കൂടിയാണ് വരാഹി ദേവി എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ദേവി മഹാത്മ്യത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ ദുർഗ അല്ലെങ്കിൽ ഭുവനേശ്വരി ദേവിയുടെ ഉഗ്രരൂപിയായി രാഹിദേവിയെ വർണ്ണിക്കുന്നത് ആകുന്നു ശിവയെ എന്ന് വരാഹി ദേവിയെ വിളിക്കുന്നതിന് വരാഹരൂപം കൊണ്ട് പാർവതി ദേവി ആയും ദേവിയെ കണക്കാക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് മന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം മന്ത്രം ഇപ്രകാരമാകുന്നു ഓം ശ്യാമളയെ വിപ്ലയെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top