വെളിയിൽ കളയല്ലേ ഉപയോഗിച്ച വിളക്ക് തിരി , വീട് വലിയ ദോഷം – പകരം ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ, വീട് രക്ഷപെടും

നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് നിലവിളക്കിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിളക്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന അതിന്റെ തിരി ആണ് എന്നാൽ ഉപയോഗശേഷം ഈ നിലവിളിക്കിന്റെ തിരി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആളുകളും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിളക്കിന്റെ തിരി വലിച്ചെറിയുകയും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടുകയും എല്ലാം ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇത് വളരെയധികം ദോഷകരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളും.

   

ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം ഇരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് തുല്യമായ കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനായി പോകുന്നത് നിലവിളക്കിന്റെ തിരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വിളക്കിന്റെ തിരി എങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത്തിരി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉപയോഗിച്ച തിരി കളയേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം നിലവിളക്കിന് എത്ര തിരി ഇടണം എന്നുള്ളതാണ്.

ഒരുപാട് ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണ് നിലവിളക്കിന് എത്ര തിരിയാണ് ഇടേണ്ടത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് തിരിയിട്ട് കത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതായത് ഇന്ന് സങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ കിഴക്ക് നിന്ന് സൂര്യനുദിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഉദയത്തിന്റെ ഒരു സൂചകമായിട്ട് കൂട്ടു ദർശനത്തിൽ കിഴക്കോട്ട് തിരിയിട്ട് കൊണ്ട് ഒരു തിരിയാണ് രാവിലെ.

നമ്മൾ വിളക്ക് കൊടുക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ടത് അതേ സമയം തന്നെ സന്ധ്യയ്ക്ക് നമ്മൾ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് തിരിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഓരോ തിരികൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് കാത്തിരികളിലേക്ക് ആദ്യം കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്കുള്ള സ്ഥിതിക്ക് അഗ്നി പകർന്ന് ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതൽ ആയി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.

 

Scroll to Top