മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം നടക്കും ഉറപ്പ് നാളെ പൗർണമി, ഈ വാക്ക് നാളെ 3 പ്രാവശ്യം പറയു,

നാളെ അതിവിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പൗർണമിയാണ് മിഥുന മാസത്തിലെ പൗർണമി നാള് ദേവി പ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും വളരെയധികം ഉത്തമമായ നമ്മൾ എന്തുതന്നെ ദേവിയോട് ചോദിച്ചാലും അതിന്റെ പത്തിരട്ടി ആയിട്ട് ദേവി നമുക്ക് തിരിച്ചു നൽകുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായി സാധിക്കില്ല ഏറ്റവും വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു നാളാണ് നാളത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് പൗർണമി പ്രമാണിച്ച്.

   

നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ദേവി പൂജകളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആർക്കെങ്കിലും നാളത്തെ സന്ധ്യ പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് നാളെ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം കൃത്യമായി തന്നെ ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നാളെ ഉച്ചവരെയുള്ള അല്ല പിന്നെ കൊണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കുവാനും നാളത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാനും സാധിക്കുന്നതും ആണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

ഞാൻ അത് കുറിച്ച് എടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാളെ ഉച്ചയോടെ കൂടി തന്നെ പൂർണമായിട്ടും എടുക്കുന്നതാണ് ആരെങ്കിലും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുതാതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നാളെ ഈ ഒരു പൗർണമി നാളിൽ നമ്മൾ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചില പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാവുന്നതാണ്.

പ്രത്യേകിച്ചും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ദുഃഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവ് ചില സമയങ്ങളിൽ കടങ്ങളിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്ന അവസ്ഥ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ദാരിദ്ര്യം എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ദാരിദ്ര്യം മാറുന്നില്ല തടസ്സങ്ങൾ മാർഗ്ഗ തടസ്സങ്ങൾ ഒരു വഴിക്ക് ധനസമ്മാനത്തിനുള്ള ഒരു വഴിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആയിരം പ്രശ്നങ്ങൾ ധനപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒഴിവാക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top