ഈ ഒരു വസ്തു ഇന്ന് ആരും കാണാതെ കുങ്കുമത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുക

ചിങ്ങമാസം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോ മാസത്തിലും ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങൾ അതായത് ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ആദ്യത്തെ ശനി എന്നുള്ളത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടത് തന്നെയാകുന്നു ഇതിൽ വളരെ പ്രത്യേകമായി തന്നെ പറയുന്നത് മുപ്പട്ടു വെള്ളിയാണ് ഈ വെള്ളി ദേവിയുടെ പ്രീതിക്കും വളരെയധികം അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം തന്നെയാകുന്നു അതേപോലെതന്നെ മുപ്പറ്റ വ്യാഴം തിങ്കൾ എന്നിവയും വളരെയധികം വിശേഷകരം തന്നെയാകുന്നു.

   

ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നത് വളരെയധികം ശുഭക്കരം തന്നെയാകുന്നു ഇന്ന് ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശനിയാഴ്ചയാണ് എന്നുള്ളതും ശ്രാവണ മാസത്തിലെ ശനിയാഴ്ച എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രത്യേകത തന്നെയാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്നേദിവസം നമ്മൾ ഹനുമാൻ സ്വാമിയേ പ്രത്യേകമായി തന്നെ നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് വളരെ സവിശേഷതകൾ ആകുന്നു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനായി ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നതും സാധിക്കുന്ന വഴിപാടുകൾ എല്ലാം നടത്തുന്നതും വളരെയധികം വിശേഷകരം തന്നെയാകുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം വീടുകളിൽ വൈകുന്നേരം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ട വാക്കിനെ കുറിച്ചും ആണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പരാമർശിക്കാനായി പോകുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം സഹായികളും തന്നെയാകുന്നു.

ഇന്നത്തെ ദിവസം ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കുക അരുത് ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ സ്വാമിയുടെ ചിത്രത്തിൽ കുങ്കുമത്തിലകം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാകുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ശുഭകരമായ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും സർവ്വതരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യവും ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണവും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യവും തീർച്ചയായും തന്നെയാകുന്നു മറ്റൊന്നിനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എത്രയെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു വൈകുന്നേരം വിളക്കുകൾ വെച്ചതിനുശേഷം ആണ് ഇപ്രകാരം മണിപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

 

 

Scroll to Top