മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം, മൂന്നിൽ ഒന്ന് തൊടു !

തൊടുകുറി ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാനായി പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ആർന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായി സാധിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എന്നാൽ തൊടുകുറി ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുവാനായി സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ചിത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഇഷ്ടദേവതയെ മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്തൊരു കാര്യമാണ്.

   

നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആയി പോകുന്നത് ഇത് ശുഭകരമായി തന്നെ അനുഭവിക്കണം കൃത്യമായി തന്നെ ഒരു ഉത്തരം ലഭിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഇഷ്ട ദേവതിയുടെ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കാനായി പാടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം വിചാരിക്കുക അതു വളരെ കാലം ആയിട്ടുള്ള എങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടദേവതയെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിൽ.

ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കുമോ എന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായി സാധിക്കുന്നതാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ആദ്യത്തെ ചിത്രമായിട്ടുള്ള ഓണപ്പൂക്കളം ആണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതെങ്കിൽ ഫലം ഏതാണ്ട് ഇപ്രകാരമായിരിക്കും.

നിങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രസന്നമാകുന്നതോടുകൂട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരിടുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം സഹായങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുവാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരാഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ പോലും ആ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി തന്നെ നടത്തു ആയി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളും അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരുമാണ് നിങ്ങൾ എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവരിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മനോഭാവം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല എന്ന് വരാം എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കാതിരിക്കുക ദൈവം നിയോഗം അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top