3 പ്രാവശ്യം പറയൂ ഈ വാക്ക് ഭഗവാൻ വരും കൂട്ടിന്

നമ്മൾ ഏവരും മനുഷ്യരാണ് നമുക്ക് ഏവർക്കും പലവിധത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ എന്നിവ വന്നു ചേരുന്നതാകുന്നു ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ തോന്നുന്ന കാര്യത്തിലെ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് അതേപോലെതന്നെ ദുഃഖം തോന്നണമെന്നില്ല ചില ആളുകൾക്ക് എത്ര വലിയ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും സഹിക്കുവാൻ ആയി സാധിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ നമ്മളിൽ പലരും അങ്ങനെയല്ല ചെറിയ കാര്യത്തിനുപോലും ഏറെ വിഷമിക്കുന്നവരാണ് നിന്ന് നമുക്കറിയാം.

   

നമ്മൾ ഏവരെയും ഈ കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തനാകുന്നു ഇത് വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുവാനായി സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തർക്ക് എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ലീലകൾ ഭഗവാൻ നിത്യവും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മെ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നതും ആകുന്നു ഈ സമയങ്ങളിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതലായി അടുക്കുകയും ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

എല്ലാ വിഷമതകളും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ മാറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പല അവസരങ്ങളിലും തന്റെ ബർത്ത് ഡേ ചേർത്ത് തന്നെ പിടിക്കുന്നവരാണ് ഭക്തവത്സരനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള നാമം ഉണ്ടാകുന്നു എല്ലാ വിഷമങ്ങളിലും ഈ നാമം ഒരുതവണ ഉരുവിട്ടാൽ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതാകുന്നു അതായത് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങളെല്ലാം.

മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള നാമം ഉണ്ട് ഈ നാമം നമ്മൾ ജപിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് വന്ന് ചേരുക വിഷമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അലിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള നാമം ഏതാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം മഹാഭാരതത്തിൽ രൗപതി സ്നേഹത്തോടുകൂടി തന്നെ ഭഗവാനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Scroll to Top