നിങ്ങൾക്കായി പരമശിവൻ കാത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന വരം ഇതാണ്

പരമശിവനെ ആരാധിക്കാത്ത ഭക്തർ ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഒരിക്കലും പരമശിവനെ ഏവരും ആരാധിക്കുന്നവർ തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ പരമശിവനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്പം ജലം സമർപ്പിച്ചു പാർത്ഥിച്ചാൽ പോലും അതിൽ പ്രസിദ്ധനാകുന്ന ദേവൻ തന്നെയാണ് സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ ഗോപിയും അതുപോലെതന്നെ പ്രസാദിയും ആണ് എന്നുള്ളത് പരമശിവന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ.

   

ഇന്ന് പരമശിവന്റെ ശിവചക്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി യുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ചക്രത്തിലൂടെ നിങ്ങളോട് ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരാനായി പോകുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായി സാധിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് പരമശിവനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ പരമശിവനെ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട്.

തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ണുകളെല്ലാം അടച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം മാറണം എന്നുള്ളതും അതേപോലെതന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചകൾ എല്ലാം വന്നുചേരണം എന്നുള്ളതും ജീവിതത്തിലെ മോശകരമായുള്ള സമയം എല്ലാ അവസാനിച്ചുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കണമെന്നും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആരോഗ്യസൗഖ്യം വന്നുചേരണമെന്നും എന്ന ഭഗവാനോട് ഏവരും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു സമയം കണ്ണുകളെല്ലാം അടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം തന്നെയാണ് ഏവരും കണ്ണുകൾ എല്ലാം.

അടച്ചുകൊണ്ട് പരമശിവനോടു തന്നെ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക വരും പരമശിവനോടും പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു നീ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ണുകൾ എല്ലാം തുറന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ശിവചക്രത്തിൽ നിന്നും ഏത് നമ്പർ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാകും ആ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top