ഇന്ന് ഒറ്റ വസ്തു വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വരൂ ദുരിതങ്ങൾ തീരാൻ ഇതു മതി

ശുഭ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മാസമാണ് കർക്കിടക മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല നിറ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് വന്നാലും ഇരട്ടിക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈശ്വര ആരാധനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു മാസം കൂടിയാണ് കർക്കിടകം മാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിത്യവും രാമായണം പാരായണം ചെയ്യുന്നതും ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു.

   

ഈ മാസത്തിൽ ചന്ദ്രൻ ഉച്ചത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതിനാൽ സൗന്ദര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു സ്വസ്ഥമായി തന്നെ ഇരിക്കുകയും ഈശ്വര ആരാധന ചെയ്യേണ്ട മാസം കൂടിയാണ് ഇത് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ ഈ മാസം വീടുകളിൽ കൂടിയിരുത്തുകയും ജേഷ്ഠ ദേവതയെ പടിയിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു മാസം കൂടിയാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ മാസത്തിന്.

വളരെയധികം പ്രാധാന്യമാണ് അതായത് ഈ മാസം ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും നാൾക്കുനാൾ വർധിക്കുവാൻ ചില തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുവരെ അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു ഈ വസ്തുക്കൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പട്ടാഭിഷേകചിത്രം നിർബന്ധമായും തന്നെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ചിത്രമാണ് പട്ഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ നിത്യവും രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ.

അഞ്ചു തിരിയിട്ട് വിളക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നതും ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാകുന്നു ഈ ചിത്രത്തെ ഇത്തരത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച മാത്രമേ വന്ന ചേരുകയുള്ളൂ രാമായണം വായിക്കുന്നവരും അല്ലാത്തവരും ഇങ്ങനെ വിളക്കുക തെളിയിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top