മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം നടക്കും എത്ര വലിയ ദുഃഖവും തീരും വളരെ അത്ഭുത ശക്തിയുള്ള വഴിപാട്‌ ഇത്

മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പൂർണ്ണ അവതാരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ലോകജനപാലകനാണ് നമ്മുടെ കണ്ണൻ എത്ര വലിയ സങ്കട കടലിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളെയും നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് സന്തോഷത്തിന്റെ തിരമാലകൾ കൊണ്ട് മൂടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദേവനാണ് ഭഗവാൻ എത്രയോ തവണ നമുക്കുവേണ്ടി അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ കണ്ണാ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എത്ര തവണ നേരിട്ടിട്ടും അല്ലാതെയും എല്ലാം അത്രത്തോളം തന്നെ കരുണാമയനാണ്.

   

നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രകൃതിയുടെ താളം പോലെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഏതൊരു പത്തിനും മനസ്സിലുള്ളൊരുക്കി എന്റെ കണ്ണാ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലോടൽ പോലെ വന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സഹായങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇരിക്കുന്ന ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തണം തീർച്ചയായിട്ടും.

എതിർത്തോളം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തരും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാനായി കഴിയുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ചെയ്യേണ്ട ചില വഴിപാടുകളെ കുറിച്ചാണ് എന്തിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട വഴിപാട് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മനപ്രയാസം കൊണ്ട് ഒരുപാട് വിഷമിച്ച് ഒരുപാട് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ.

കൊണ്ട് കാരണങ്ങൾ എന്നു പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽപരമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ ആയിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ ആയിരിക്കാം തൊഴിൽ ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഉള്ള ദുഃഖങ്ങൾ ആയിരിക്കാം ജോലി സ്ഥലത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ദുഃഖം ആയിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top