ഭഗവാന്റെ മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്നതിന് തുല്യം ഇവരെ മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്നത്

ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ ആണ് ഉള്ളത് ചില നക്ഷത്രക്കാരുടെ സ്വഭാവം മറ്റുചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ 27 നക്ഷത്രക്കാരും വ്യത്യസ്തമാകുന്നു എന്നാലും ഈ നക്ഷത്രക്കാരിൽ ഈ പരമശിവനുമായി മുൻ ജന്മത്തിൽ ബന്ധമുള്ള നക്ഷത്രക്കാർ തന്നെയാകുന്നു ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ മനസ്സ് ഒന്ന് വിഷമിച്ചാൽ ഇത് പരമശിവന്റെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നതിന്.

   

തുല്യമാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഇവർ പരമശിവനുമായി അതീവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുലർത്തുന്നവർ തന്നെയാകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവരുടെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും വിഷമിപ്പിക്കാൻ ആയി പാടുള്ളതല്ല ഈ സൗഭാഗ്യം വന്ന ചേർന്നിരിക്കുന്ന അഥവാ ജനനം മുതൽ വന്ന ചേർന്നിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

മേടം രാശിയിൽ വരുന്ന നക്ഷത്രക്കാരാണ് അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക ആദ്യ കാൽ ഭാഗം ഇങ്ങനെയുള്ള നക്ഷത്രക്കാർ ഈ മാസം ജനിച്ചവർ പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരും പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഉയരങ്ങളെല്ലാം കീഴടക്കുന്നവർ തന്നെയാകുന്നു ഇവർ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുക എന്നുള്ളത്.

ദിവസേന ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാക്കുന്ന കൂടാതെ ഭഗവാനെ ധാര കഴിക്കുന്നതും വിശേഷതരം തന്നെയാകുന്നു മേടം രാശിയുടെ അധിപൻ ചൊവ്വ ആകുന്നു സൂര്യൻ ഉച്ഛനും ആണ് ശനി നീചനും ആകുന്നു ഭൂമിയുടെ പുത്രനാണ് ചൊവ്വ പരമശിവൻ പിൻകാലത്ത് ചൊവ്വയെ മംഗലം എന്ന് വിളിക്കുകയുണ്ടായി ഏത് ആപത്തിലും വിളി കേൾക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദേവനാണ് മഹാദേവൻ നിത്യവും വജിക്കുകയും മനസ്സിൽ നല്ലതു പോലെ വിചാരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിവിശേഷകരും തന്നെയാകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ രാശിക്കാർ ഒരിക്കലും പരമശിവന് ആരാധിക്കാതെ ഇരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇടവം രാശിയിൽ ജനിച്ചവരും ഇടവമാസത്തിൽ ജനിച്ചവരും ഇത്തരത്തിൽ പരമശിവനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top