ഈ അഞ്ച് വസ്തുക്കൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം

വീട് ആകുമ്പോൾ പല സാധനങ്ങളും വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വെയിൽ ചില തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ നിത്യ ഉപയോഗസ്വാദനങ്ങൾ ആകുന്നു എന്നാൽ ഹിന്ദു ഗ്രഹത്തിൽ സനാതനധർമ്മ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് എല്ലാ ഗ്രഹത്തിലും ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്നു ലക്ഷ്മി ദേവി ഐശ്വര്യത്തെയും അഭിവൃദ്ധിയുടെയും ദേവതയാകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവി വീട്ടിൽ വസിക്കണമെന്ന് ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കാത്ത വീടുകളുടെ ലക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

   

എന്നാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി വീട്ടിലെ ചില വസ്തുക്കളിൽ നിത്യവും വസിക്കുന്നു എന്നും ആ വസ്തുക്കൾ അതുകൊണ്ട് കുറയുകയും ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം വീട്ടിൽ നഷ്ടമാകുന്നു ഈ വസ്തുക്കൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പുരാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഉത്ഭവം സമുദ്രത്തിൽ നിന്നാകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കടാക്ഷവും.

സാന്നിധ്യവും വലം ഉണ്ടാകുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് കടയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഉപ്പ് മുത്ത് ചിപ്പി എന്നിവ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ഉപ്പ് ഒരിക്കലും ഇല്ലാതെ ആകരുത് ഉപ്പ് ഇല്ലാത്ത വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം കുറയുന്നു കൂടാതെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനും പോസിറ്റീവ് ഊർജത്തെ ഉപ്പിന് സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഉപ്പ് വീട്ടിൽ അനിവാര്യമാകുന്നു ഉപ്പ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ പാത്രത്തിൽ ഉപ്പ് നിറക്കേണ്ടത് ആകുന്നു.

ഉപ്പ് ഒരിക്കലും പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളിൽ പാടുള്ളതല്ല ഉപ്പ് താഴെ പോകാതെയും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആകുന്നു പ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top