ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുതേ, സന്ധ്യക്ക് വീട്ടിൽ വിളക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരണ ദുഃഖം ഫലം

നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് സന്ധ്യാസമയം എന്ന് പറയുന്നത് സകല ദൈവമാരുടെയും സംഗമ സമയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സന്ധ്യയ്ക്ക് നമ്മൾ നിലവിളക്ക് എത്തിച്ചേ ആ നിലവിളക്കിൽ നമ്മൾ സകല ദേവി ദേവന്മാരെയും സങ്കൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയം എന്നു പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മി ദേവി ഐശ്വര്യത്തിനും സമൃദ്ധിയുടെയും സമ്പത്തിനെയും എല്ലാം മതിയായ മഹാലക്ഷ്മി ദേവി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ്.

   

അതുകൊണ്ടുതന്നെ സന്ധ്യാസമയം ഏറ്റവും പവിത്രം ആയിട്ട് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഏറ്റവും ഭക്തി നിറഞ്ഞത് ആയിട്ട് സംരക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ പറയാനായി പോകുന്നത് സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിർബന്ധമാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുകയാണ്.

എങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ദോഷങ്ങളാണ് ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചന്തിക്ക് നിലവിളക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സന്ധ്യ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രിസന്ധ്യ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും അല്ലെങ്കിൽ ത്രിസന്ധ്യക്ക് ശേഷമോ ഒരിക്കലും തുളസിയില പറക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്.

തുളസിയെ നോവിക്കരുത് തുളസിയെ ജലം അർപ്പിക്കരുത് സന്ധ്യക്ക് ശേഷം തുടർച്ചയ്ക്ക് ജലം അർപ്പിക്കുകയോ അതുപോലെതന്നെ തുളസി ഇലകൾ പറക്കുകയോ അതുപോലെതന്നെ തുളസി ഇലകൾ നുള്ളുകയോ ഇതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ വിളക്കിൽ എല്ലാം വയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് തുളസിയില വയ്ക്കണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഒരു അഞ്ചര മണിയുടെ മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top