കടവും ഒഴിയില്ല ,പണവും വരില്ല ദുരിതവും ഒഴിയില്ല ഈ മരങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടൊ!

വൃക്ഷങ്ങൾ വീടിന്റെ ചുറ്റ്മതിൽ ഉള്ളിൽ നട്ടുവളർത്താനായി പാടുള്ളതല്ല ആ വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്നും കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം ആയിരിക്കും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ ഉള്ള കലഹം വീട്ടിൽ സാമ്പത്തികം ആയിട്ടുള്ള ഭദ്രിത ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അതുപോലെതന്നെ എത്ര പണം കിട്ടിയാലും അത് ചിലവായി പോകുന്നു യാതൊരു രീതിയിലും കടങ്ങളെല്ലാം ഏറിയേറി വരുന്നു മനസ്സിന് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള സന്തോഷം ഉണ്ടാകില്ല തരത്തിലുള്ള.

   

വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റും മതിലിന്റെ ഉള്ളിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനസുഖം ആയിട്ടും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന് ചാടുന്നു നമ്മുടെ ഓഫീസിലാണെങ്കിലും ഓഫീസിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും അതുപോലെതന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ചാര കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോലും നമ്മൾ വഴക്ക് അടിക്കുന്ന നമ്മുടെ.

പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ത് തരത്തിലുള്ള വഴിപാടുകൾ നമ്മൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒരിക്കലും തരണം ചെയ്യുവാനായി കഴിയില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ എന്നും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കില്ല ഒരു ജോലിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നടക്കില്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമ്മളെ ഒരുപാട് തളർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നും തന്നെ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം.

സമ്മാനിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റും മതിലിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുവാനായി പാടില്ല അന്യരുടെ വസ്തുക്കൾ അത് വന്നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ചുറ്റുമതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുറ്റും മതിലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും മരങ്ങളും ചെടികളും ഒന്നും തന്നെ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കരുത് അതിൽ ഏതെല്ലാമാണ് ഏതെല്ലാം വൃക്ഷങ്ങളാണ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വൃക്ഷങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം കാരണവശാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top