വീട് കടം കേറി മുടിയും, വീടിൻ്റെ ഈ 3 ഭാഗത്ത് അയ കെട്ടല്ലെ ഭാഗ്യം മറയും…

ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നുതന്നെയാണ് ജലം വസ്ത്രം വീട് എന്നുള്ളത്വസ്ത്രം നമ്മൾ ധരിക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുളിച്ച് വസ്ത്രം മാറേണ്ടത് തന്നെയാണ് വസ്ത്രം കഴുകാതെ കൂട്ടി ഇടുന്നതും വളരെയധികം സന്തോഷകരം തന്നെയാണ് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വിട്ട് പോകില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുക അതുകൊണ്ടുതന്നെ കഴിയുന്നതും എല്ലാദിവസവും അലക്കുവാൻ ഏവരും.

   

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ അലക്കിയിട്ടുള്ള തുണി അഴ കെട്ടി ഇടുമ്പോൾ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ദോന്തോഷകരമായി തന്നെ വന്ന് ചേരുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ വളരെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നെന്നേക്കുമായി തന്നെ മാറുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകന്നുപോകും എന്നുള്ളത് ചുരുക്കം ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക്.

മനസ്സിലാക്കാം ആദിത്യ ഭാഗമായി വരുന്നത് തുളസിത്തറയുടെ അടുത്തായി തന്നെ ഒരിക്കലും അഴ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുക വളരെ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് തുളസിത്തറ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ തുളസിതറക്ക് ലക്ഷ്മി നാരായണ പ്രീതി കൊണ്ടുവരാനായി അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ തുളസി അടുത്താഴ്ച അഴ കെട്ടുന്നത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ദോഷകരം തന്നെയാകുന്നതാണ്.

വളരെ വലിയ ദോഷമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ചും ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് സാമ്പത്തികപരമായ പ്രയാസങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top