അമ്മയെ ഏത് വിഷമത്തിലും ദുരിതത്തിലും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ..

അമ്മക്ക് തുല്ലം അമ്മ മാത്രം നമ്മൾ നേരിൽ കാണുന്ന ദൈവമാണ് അമ്മ ഒരു കുഞ്ഞ് ആദ്യമേ തന്നെ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ താളം ആകുന്നു ആദ്യം സ്പർശിക്കുന്നത് തന്റെ അമ്മയെ തന്നെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ തന്റെ ഉദരത്തിൽ ചുമക്കുന്ന സ്ത്രീ ഒരു ദേവി ആകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദേവന്മാർ പോലും മണവും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഏഴാം മാസം മുതൽ ക്ഷേത്രദർശനം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ എല്ലാമാകുന്നു.

   

ആദ്യത്തെ ഗുരു ആദ്യത്തെ സുഹൃത്ത് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ സ്നേഹം എന്നിങ്ങനെ അല്ല തന്റെ അമ്മയായി മാറുന്നു അമ്മയുടെ സ്നേഹം മറ്റൊരാൾക്കും നൽകുവാനായി സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഈ കാര്യം എന്നാൽ പല ആളുകളും വലുതാകുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മറന്നുപോകുന്നു ചില ആളുകൾക്ക് ചില തരത്തിലുള്ള നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അവർ എത്രത്തോളം വലുതായാലും അവരുടെ അമ്മ തന്നെയാണ് എല്ലാം ഈ നക്ഷത്രക്കാർ.

ആരെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പറയുന്ന നക്ഷത്രക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല അമ്മയോട് സ്നേഹം ഉള്ളത് എന്നല്ല തീർച്ചയായും ഏതൊരു നക്ഷത്രത്തിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്കും തങ്ങളുടെ അമ്മ ജീവൻ തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ പൊതുമായിട്ടുള്ള ഫലം അനുസരിച്ച് ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് തന്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സ്നേഹമുള്ള ആൾ തന്നെയാകുന്നു ഇത് പുതുഫലം കൊണ്ട് മാത്രം.

പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാകുന്നു എന്നാൽ ജാതകം അനുസരിച്ച് ഇതിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ എല്ലാം വന്നുചേരുന്നത് ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രം രോഹിണി നക്ഷത്രമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നക്ഷത്രമാണ് രോഹിണി നക്ഷത്രം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഏറെ മാതൃസ്നേഹം ഉള്ള ഒരു നക്ഷത്രക്കാർ തന്നെയാണ് രോഹിണി നക്ഷത്രക്കാർ അതുകൊണ്ടുതന്നെ അമ്മയുടെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ യോഗമുള്ള നക്ഷത്രക്കാരാണ്ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top