മൂന്ന് തവണ മാത്രം ഉണർന്ന ഉടനെ ജപിക്കേണ്ട രഹസ്യ വാക്ക്

ദേവി എന്നാൽ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ അമ്മ തന്നെയാകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായ അമ്മയുടെ സ്നേഹം ഓരോ വ്യക്തിക്കും ദേവി ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് ചിന്തകൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ദേവി സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതിൽ ശക്തിയാർന്ന ദേവി സങ്കല്പങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശ്രീ വരാഹി ദേവിയുടെ സങ്കല്പം താമരയിൽ ഇരിക്കുന്ന വരാഹമായ വിഷ്ണുവിന്റെ ശ്രീ ഭാവമായിട്ടാണ്.

   

ദേവിയെ പറയുന്നത് ചുവന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സൂര്യ ലക്ഷ്മികൾ പോലെ തിളങ്ങുന്ന ദേവിയുടെ മുഖവും ദേവിയുടെ ആയുധ ചക്രവും വാളും തിന്മകളെ ചെറുക്കുവാനും ധർമ്മം പുനസ്ഥാപിക്കുവാനും പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്നതാകുന്നു സപ്ത മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ദേവി ഇവിടെ ഏതു ഭാവത്തിലും അമ്മ തിന്മയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതുമാണ് സപ്ത മാതൃകയിൽ അഞ്ചാമത്തെ ആയിട്ടാണ് ദേവി വരുന്നത് കാരണങ്ങൾ.

കൊണ്ട് ദേവിക്ക് പഞ്ചമി എന്നു പേരുണ്ട് ശ്രീ രാജരാജേശ്വരി ദേവിയുടെ സ്നാധിപനാണ് ദേവി അറിവിന്റെ പ്രതീകം ആയിട്ടും ദേവിയെ കണക്കാക്കുന്നതാകുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിധ രീതിയിലുള്ള ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പൗർണമി നാളിൽ പൗർണമി നാൾ അമ്മയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള നാൾ തന്നെയാകുന്നു അഥവാ ദിവസം തന്നെ ആകുന്നു ഈ ദിവസം അമ്മയെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്.

എങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായുള്ള ശക്തി അഥവാ സാമ്പത്തികം ആയിട്ടുള്ള ഉയർച്ച ആ വ്യക്തിക്ക് വർധിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം ഈ ദിവസം ദേവിയെ ആരാധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ഇല്ലാതെയാകുവാൻ സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും ദേവി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആകുന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top