മനസ്സിൽ 4 പ്രസാദങ്ങളിൽ 1 തിരഞ്ഞെടുക്കൂ, ഇന്ന് വരെ ആരും പറയാത്ത ആ രഹസ്യം ഇതാ കേട്ടോള്ളൂ!!

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് നാലു വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പ്രസാദങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തരുന്ന നാല് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പ്രസാദങ്ങളാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദനമാണ് രണ്ടാമത്തെ കുങ്കുമമാണ്.

   

മൂന്നാമത്തേത് മഞ്ഞളാണ് നാലാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭസ്മമാണ് അങ്ങനെ നാല് വ്യത്യാസം തരത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രസാദങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാനായി സാധിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രമാണ് നാല് ലേക്ക് മാറി മാറി നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുക ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുക നോക്കിയതിനുശേഷം ആ രണ്ട് കണ്ണുകളും അടക്കുക ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് മനസ്സിൽ.

നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ദേവൻ ആരാണോ ശിവനാണ് എങ്കിൽ ശിവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആണെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എങ്കിൽ മഹാഗണപതി ഇഷ്ടദേവൻ ആരാണോ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ മനസ്സിൽ സങ്കൽപ്പിച്ചു ഈ നാല് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പ്രസാധനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം അടുപ്പം തോന്നുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ആകർഷണം തോന്നുന്ന കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുന്ന.

സമയത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസാദം ഒന്നേ ഒന്നു മാത്രം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക പൂർണ ഭക്തിയോട് കൂടി ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സമയം ആണ് കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ച് ആ നാലിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ നാല് തിരിഞ്ഞ് എടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top