എവിടെയാണ് അലക്ക് കല്ലും വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉം വീട്ടിൽ വരേണ്ട യഥാർഥ സ്ഥാനം! വാസ്തു സത്യം!

നമ്മുടെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും വീടുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അലക്കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്ത വീടില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നീ സംശയം പറയാം നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഐശ്വര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷത്തോടുകൂടി പുറത്തേക്ക് ഒരു വഴിക്ക് ഇറക്കി വിടുമ്പോൾ ഈയൊരു അലക്ക് കല്ല് വഹിക്കുന്ന ഒരു പങ്ക് വളരെയധികം വലുതാണ് അവളുടെ വസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ അണിയുന്ന വസ്ത്രങ്ങളിൽ തരത്തിലുള്ള.

   

നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജങ്ങളെയും അഴുക്കുകളെയും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി കൊണ്ട് പോരുണമായിട്ടും പരിശുദ്ധമായിട്ടും നമുക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ട് ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഇറക്കിവിടുന്നത് ഈ അലക്കു കല്ലുകളാണ് ക്രമേണ ഈ അലക്ക് കല്ലുകൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആയിട്ട് മാറിയപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് തന്നെയാണ് അമ്പിളി അലക്കും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നടത്തുന്നത് വസ്തുക്കൾ രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും.

നിറവേറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അലക്ക് കല് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആയാലും രണ്ടിനെയും പർപ്പസ് അഥവാ രണ്ടും ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് വാസ്തുപരമായി എവിടെയെല്ലാമാണ് അലക്കുക കല്ല് എന്റെ സ്ഥാനം മലക്കുകളി അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എവിടെയാണ് പാടില്ലാത്തത് എവിടെയെല്ലാമാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന് പ്രധാനമായിട്ടും എട്ട് ആണ് ഉള്ളത് 8 ദിക്കുകുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് വടക്ക് കൂടാതെ തെക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top