ഇന്ന് മുതൽ കഷ്ടകാലം ആരംഭിക്കുന്നു ഈ 5 നാളുകാർക്ക്, മകരസംക്രമണം 2024

ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന അഞ്ച് നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു മകരസംഗമം കഴിയുന്നതോടുകൂടി പത്തര ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമല്ലാതാണെന്ന് വരാനായി പോകുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം ഏകദേശം മകരമാസം അവസാനിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു സമയം ഈ ഒരു സമയം ഈ നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ട വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയങ്ങളിലൂടെയാണ്.

   

കടന്നു പോകാൻ ആയി പോകുന്നത് എന്നാൽ മറ്റു ചില നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏകദേശം ഏഴോളം നാളുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാഗ്യത്തിന് സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ എല്ലാം ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മകരസംക്രമം കഴിയുത്തോടെ കടന്ന് വരാനായി പോകുന്നത് ആ ഭാഗ്യം കൈവരിക്കുന്ന 7 നാളുകാർ ആരെല്ലാമാണ് കഷ്ട കാലത്തിന് ആ ഒരു സമയത്തിലൂടെ കടന്നു വരാനായി പോകുന്ന അഞ്ചു നാളുകാർ.

ആരെല്ലാം ആണ് ഇവരെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനുമുമ്പായി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഈയൊരു മകരസംക്രമം പ്രമാണിച്ച് കൊണ്ട് ഇന്നും നാളെയും ഒന്നാം തീയതി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകപൂജ പ്രാർത്ഥനകൾ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്നെ പൂജകളിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് എങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വ്യക്തിയുടെ.

പേരും നാളും ആഗുരു കമന്റും പറയുക ആർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അവരുടെ പേര് ജന്മനക്ഷത്രം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആയിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കുറിച്ച് എടുത്ത് പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരിക്കും ആദ്യമേ തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഞ്ചു നാളുവരെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നക്ഷത്രമായി വരുന്നത് പുണർതം നക്ഷത്രമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top