വ്യാഴത്തിന്റെ ശുഭ ദൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു,5 നാളുകാർ നാളെ സൂര്യോദയത്തോടുകൂടി രക്ഷപ്പെടും

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സമ്പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ച എടുത്തിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇത് അനുസരിച്ച് നാളെ സൂര്യോദര്യത്തോടെ കൂടി തന്നെ രക്ഷപ്പെടുന്ന ഈ അഞ്ച് നാള് വരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നവഗ്രഹങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് വ്യാഴം പരിപൂർണ്ണ ബലവാനാണ് സംഭവിക്കാനായി പോകുന്നത് പറയുന്ന അഞ്ചു നക്ഷത്രം ജാതകർക്ക് ദൃഷ്ടി പതിയാനായി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവർക്ക് മിതതം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത്.

   

സംശയം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആശയം വിനിമയശേഷിയും എല്ലാം തന്നെ വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് സൗഹൃദം എല്ലാം തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒപ്പം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന പൊതുവായിട്ടുള്ള ഫലമാണ് എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിൽ ബുധനും ഉയർന്ന ബലമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അച്ചിട്ടു ആയിരിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള.

സംശയവും വേണ്ട പ്രശസ്തനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായി ഇനി വരുന്ന മൂന്ന് മാസക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് കള്ളം നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആടാൻ കഴിയുന്നതാണ് പറഞ്ഞാൽ നാളെ മുതൽ 90 ദിവസം വരെ നിങ്ങൾ എവിടെ ചെന്ന് തൊട്ടാലും ശരി അതെല്ലാം തന്നെ വിജയിക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു അഞ്ചു നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണ് എങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ പ്രധാനമായും 6 8 12 ഭാവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ.

ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല ആയിട്ടുള്ള വിദ്യ തടസ്സം അതുപോലെതന്നെ അസുഖം കടം ജോലി തടസ്സം ശത്രു ദോഷം ഈ അഞ്ച് മേഖലകളെല്ലാം ആണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു നിവർത്തി ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരു കര പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫെബ്രുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ തടസ്സങ്ങൾ മാറുന്ന നാല് നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ച് വീഡിയോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top