ചില രഹസ്യങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നത് കേട്ട് നോക്കൂ, ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ കൈ? നോക്കിക്കേ…

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചെറുവിരലും മോതിരവിരലുകളും നോക്കി ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സത്യങ്ങൾ ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന വസ്തുതകളാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നടക്കാനായി പോകുന്നത് ആയിട്ടുള്ള ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ചില രീതിയിലുള്ള സവിശേഷതകൾ എല്ലാമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ നോക്കി പറയാനായി പോകുന്നത് ഇതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്.

   

ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ വിരലുകളുടെ ഘടന എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ വിരലിന്റെ ഘടന നമുക്ക് നോക്കാം അത് ചെറുവിരലും മോതിരവിരലും നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഇടതു കൈകളിലും പുരുഷന്മാർ പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുടെ വലതു കൈകളിലും ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് സ്ത്രീകളാണ് എങ്കിൽ അത് ഇടതു കൈകൾ എടുത്തിട്ട് ചെറുവിരലും.

മോതിരവിരലുകളും നോക്കേണ്ടതാണ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെറിയൊരു വിരലും മോതിര വിരലും നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയും ഈ കൈകളിൽ ഈ കാണുന്ന രേഖകളിൽ ചെറുവിരൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഇടവും നേർരേഖയിലാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഘടനയിൽ പെട്ട ആളാണ് ഇനി അതല്ല നിങ്ങളുടെ മോതിരം വിരലിന്റെ രേഖ ചെറുവിരലിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ രേഖ താഴെയാണ്.

എങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഘടനയിൽ പെട്ട വ്യക്തിയാണ് മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് മോതിര വിരലിന്റെ അടിയേക്കാൾ താഴെയാണ് നിങ്ങളുടെ ചെറുവിരലിന്റെ വലുപ്പം അവസാനിക്കുന്നത് എന്നും നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ തരത്തിൽ പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിട്ട് മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തി പിറക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ഘടനയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പെട്ട വ്യക്തികളാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നോക്കി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top