ഈ വെറ്റിലയിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കു, മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം നടക്കുമോ എന്ന് നോക്കണോ

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു തൊടുകുറി ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിത്രങ്ങളും കാണാനായി കഴിയും നാലു വ്യത്യസ്ത ദിശകളിലുള്ള നാലു വെറ്റില ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വെറ്റില ജോതിഷത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഇല തന്നെയാണ് സകല ദേവതന്മാരും കൂടിയിട്ടുണ്ട്.

   

സകല ദേവഗണങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് അഷ്ടമംഗലത്തിലും ദേവപ്രശ്നങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ നോക്കി പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ദേവി ദേവന്മാരുടെയും ഒരു ഇല തന്നെയാണ് വെറ്റില എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ അത്രയും അധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ഒരു കൈവഴി തന്നെ ശാസ്ത്രം എന്ന താബൂല വെറ്റില ജ്യോതിഷം എന്നെല്ലാം.

പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശാസ്ത്രം തന്നെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വെറ്റിലക്ക് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയമായുള്ള ജീവിതത്തിലും വെറ്റിലക്ക് ഉള്ള പ്രാധാന്യം വളരെ വലുത് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് താംബൂ സമർപ്പണം വെറ്റിലയും അടുക്കളയും എല്ലാം.

സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങുക പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മംഗള കാര്യങ്ങളിലും വെറ്റിലയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഭക്ഷണം വയ്ക്കാനായാലും എല്ലാ അനുഗ്രഹവും വാങ്ങാൻ ആയാലും വെറ്റിലയാണ് ആദ്യമേ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നത് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഇലയാണ് വെറ്റില എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 4 വ്യത്യസ്തമായ ദിശകളിലേക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top