കൂട്ടുകാർ,അയൽവക്കം വഴി, 7 നാളുകാർ ചതി,വഞ്ചനക്ക് ഇരയാകാൻ 90% സാധ്യത

ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രാനനുസരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഗെതു ദൃഷ്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് പറയാനും കാരണം ഇത് പരദൂഷണത്തിന്റെയും കുത്തിത്തിരിപ്പിന്റെയും ആളാണ് പക്ഷേ കേതു ഗ്രഹവും ഉള്ള ആളല്ല പക്ഷേ രാഹു ഉപദ്രവകാരിയാണ് പക്ഷേ കുത്തിതിരിപ്പിന്റെയും പരദൂഷയും ആളല്ല കേതു നേരിട്ട് തന്നെ ഉപദ്രവിക്കില്ല എങ്കിലും ദുഷ്ടന്റെ ഫലം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്.

   

ഈ പറഞ്ഞ രാഹുവും ഒരേ പോലെയാണ് രാശി മാറുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ കുത്തിത്തിരിപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷത അത് കേതുവിന് മാത്രം തമാശപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ രാശി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേതു ദൃഷ്ടി പ്രത്യേകിച്ചും 12 ഭാവങ്ങളിൽ ഇരുവശം ആയിട്ട് പതിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്ന 12 നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ച് ആണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതുമാത്രമല്ല ബുധനും ചൊവ്വയും ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള.

ഭാവത്തിൽ കൂടെ കണക്കിൽ എടുക്കുമ്പോൾ കേതു അതിന്റെ ജോലി പൂർവ്വാധികം ശക്തിയോടുകൂടി തന്നെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഈ ഏഴു നക്ഷത്രക്കാർക്കും പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകാനായി പോകുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും അയൽവക്കരിയിൽ നിന്നുമാണ് ഈ രണ്ടു വിഭാഗം ഇവിടെ എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത ഇതിനാണ് എന്നാൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതില്ല അതായത്.

ഇവരിൽ നിന്നും ഉള്ള ചതി വഞ്ചന ഈ പറയുന്ന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാളുകളിൽ നിന്നുള്ള ചതിയും വഞ്ചന ഏഴു നക്ഷത്രക്കാരും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എന്താണ് ഇത്ര അനന്തരമായിട്ടുള്ള ഫലം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ജോലി നഷ്ടപ്പെടും കുടുംബം നഷ്ടപ്പെടും വിലപ്പെട്ട ആഭരണം പോലുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം മോഷണം പോകാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വഴക്കും ബഹളവും എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ടാകാൻ ആയിട്ട് 90% ത്തോളം സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് 90% സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് വളരെ ഉയർന്ന ഒരു സാധ്യത നിനക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top