നാളെ രാത്രി ഈ സമയം ആകാശത്ത് ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും നാളെ മൂന്നാം പിറ

നാളെ അതിൽ വിശിഷ്ടം ആയിട്ടുള്ള മൂന്നാം പിറന്നാൾ ദിവസമാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദർശനം നൽകുന്ന അപൂർവമായിട്ടുള്ള സായാഹ്നം നിലമ്പൂർ മായിട്ടുള്ള ഒരു രാത്രി തന്നെയാണ് നാളത്തെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് നാളത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പൂജാ പ്രാർത്ഥനകൾ എല്ലാം.

   

തന്നെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആർക്കെങ്കിലും പൂജകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണം പ്രത്യേക കാര്യസാധ്യത്തിനു എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കണം തന്നെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പേര് നാൾ വിവരങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തൂ നാളെ ഉച്ചവരെയുള്ള കമന്റ് കുറിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഇപ്പോഴും നാളത്തെ ഈ മൂന്നാമത്തെ പിറ ദിവസം ഒരു നമ്മൾ ഒരിക്കലും.

വിട്ടു ഞാൻ പാടില്ലാത്തത് തന്നെയാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി ഭഗവാനെ കണ്ടു ദർശിക്കുന്നതിന് സമം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഈ ഒരു ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പേർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പും പല അദ്ധ്യായങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മാസവും ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പിറവം എന്ന് പറയുന്നത് കറുത്തവാവ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ആ രാത്രിയാണ് ഇന്നലെ.

നാളെ രാത്രിയാണ് മൂന്നാമത്തെ പിറ നമ്മൾ ദർശിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ പറയാണ് ശിവ ഭഗവാൻ തന്റെ ശിരസ്സിൽ അണിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് മൂന്നാമത് പിറന്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ കാരണത്തിന് തുല്യം തന്നെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഭഗവാൻ മഹാദേവൻ നമുക്ക് നേരിൽ തന്നെ കാണാനായി കഴിയുന്ന ഒരു അവസരം തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ പിറ ദശനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വളരെയധികം രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ആയിട്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു ദർശനം എല്ലാം ആളുകൾക്കും ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top