പണവും സ്വർണ്ണവും കുമിഞ്ഞു കൂടും!! വെള്ളി മോതിരം ഈ 1 വിരലിൽ അണിഞ്ഞു നോക്കൂ…

വിളി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഭരണങ്ങൾ അണിവൻ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ വെള്ളിമോതിരവും ഇനി പറയുന്ന വിധത്തിൽ അണിഞ്ഞു നോക്കൂ പണവും സ്വർണവും എല്ലാം കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നതാണ് ചാനലിൽ പണം വശത്തിനായി അതായത് പണത്തെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി വിധികൾ ഇപ്പോൾ മന്ത്രജപങ്ങൾ രഹസ്യ വഴിപാട് രീതികൾ അട്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ.

   

ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പണവും സ്വർണവും കൂടാനായി മോതിരം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള സൂക്ഷമത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വെള്ളിയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിനുമുമ്പേ പല വീഡിയോകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഞ്ചാ ലോഹത്തിൽ വളരെയധികം.

കൂടുതലായി തന്നെ ആകർഷണ ശക്തിയുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് വെള്ളി എന്നുള്ളത് വെള്ളിക്കയാണ് വളരെ കൂടുതലായിട്ടും ആകർഷണ ശക്തി ഉള്ളത് മൈദ സ്വർണത്തിന് സ്വർണത്തിന് ആകർഷിക്കാനുള്ള ഊർജ്ജമാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ വെള്ളിക്ക് ആയിക്കോട്ടെ വില ഉയർന്നിട്ടുള്ള മറ്റ് ആഭരണങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ പണത്തെയും ആകർഷിക്കാനുള്ള ഊർജമുണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പണം വശ്യൻ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് വെള്ളി നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട് സ്വർണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക്.

വെള്ളിക്ക് വില വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വെള്ളി എല്ലാവർക്കും വാങ്ങാനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമ്പത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രം തിരുപ്പതി ഭഗവാനെ ദീപാരാധന കാട്ടുന്ന തട്ടുകൾ നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വെല്ലുകൊണ്ട് ഉള്ളതാണ് ഇനി തീർത്തും നൽകുന്ന പഞ്ചപാത്രവും വെള്ളി തീർത്തതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top