ഞരമ്പുകളുടെ ചല.നക്കുറവ് പുരുഷന്മാരുടെ ശേ.ഷി.ക്കുറവ് , ഇവ പൂർണ്ണമായും ഇത് ചെയ്താൽ മതി

ഒരുപക്ഷേ പരസ്യങ്ങൾക്ക് പുറകെ ഓടാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് മാജിക്കൽ റെമഡി എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനു ആവശ്യമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതി കൊണ്ട് മരുന്നുകൾക്ക് പുറകെ നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പോകുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകും എന്നുള്ള ഒരു വ്യായാമത്തിൽ നമ്മൾ പോയി പെടുകയും.

   

ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന സെക്സ് പരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഈ മരുന്നുകൾ പക്ഷേ പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പറയാനുള്ള വിഷമങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലാമായിരിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ പരസ്യങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പെട്ട പരസ്യങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോയി വഞ്ചിതരാകുന്നതിന് മുമ്പ് വഞ്ചിതരാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി ഉള്ളത്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത് അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ഉത്തേജനം കുറയുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഉത്തേജനം കുറയുക എന്നുള്ളത് പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേച്ചർ ആയി തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന.

ആർത്തവം വിരാമം പോലെ തന്നെ 50 വയസ്സു കഴിഞ്ഞ് സ്ത്രീകളിൽ മാസമുറമുതൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും കണ്ടീഷണർ പുരുഷന്മാരും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ആട്രാ കോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സാധാരണ രീതിയില് ഉദാരണ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ഉത്തേജനം കുറയുക എന്നുള്ള പ്രശ്നം അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് 70 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള 60% ത്തോളം ആളുകളിൽ ഈ പറയുന്ന ഉദ്ധാരണ കുറവ് സാധാരണഗതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകാം വളരെ നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ 40 തൊട്ട് 60 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകളിൽ പുതിയ പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/P-R7WMHxexo

Scroll to Top