ഈ കുപ്പി അടുക്കളയിൽ കടുക് കുപ്പിയുടെ കൂടെ വെക്കൂ, കുതിച്ചുയരും സമ്പത്ത്, മഹാഭാഗ്യം

വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ വിജയ പരാജയങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭാഗ്യം നിർഭാഗ്യങ്ങളെ ആ വ്യക്തിയുടെ ചുറ്റിലും ഉള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് സ്വാധീനിക്കാനായി കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രവും ശകുനശാസ്ത്രവും നിമിത്ത ശാസ്ത്രവും എല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചുറ്റിലും ഉള്ള വസ്തുക്കൾ താൻ വീട്ടിൽ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള.

   

വസ്തുക്കൾ യഥാർത്ഥ പോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്താണ് എന്നുവെങ്കിൽ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുകയും എന്നാൽ സ്ഥാനം തെറ്റിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം കഷ്ടപ്പാടുകളും ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും തന്നെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചില വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിച്ചു വയ്ക്കാനായി പാടില്ല.

എന്ന് പറയുന്നത് ചില വസ്തുക്കൾ ഒന്നിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒന്നിച്ചു വരുന്നത് ദോഷമായിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ മറ്റു ചില വസ്തുക്കൾ ഒന്നിച്ചു വരുന്നത് വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ മഹാ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ടുവരുകയും തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതെല്ലാം തന്നെയാണ് ചില തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചില വസ്തുക്കൾ ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഭാഗ്യം വരുകയും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വച്ച് ഉയർച്ച വരികയും.

നമ്മുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൗഭാഗ്യം എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏതെല്ലാമാണ് വസ്തുക്കൾ എന്തെല്ലാമാണ് സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് വന്നുചേരുന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ അടുക്കളയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top